XXI Liceum

Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie

  


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2017/2018


Zarząd:


 Przewodniczący: Igor Lach 3c

 Zastępca: Anastazja Błaszkiewicz 3e


Opiekunowie:


 mgr Marzena Ogorzelec

mgr Anna Zaniewska
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:


- propagowanie zasad zapisanych w Statucie szkoły oraz Programie wychowawczo - profilaktycznym

- kultywowanie tradycji szkolnej,

- reprezentowanie społeczności uczniowskiej,

- współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym,

- inicjowanie działań na rzecz szkoły i środowiska,

- przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,

- propagowanie działalności na rzecz potrzebujących

- integracja społeczności gimnazjalnej, nauczycieli oraz rodziców.
 

ZADANIA

 

 

TERMIN

 

ODPOWIEDZIALNI

 

Organizacja i dokumentowanie pracy:

- sporządzenie planu pracy i przedłożenie go do zatwierdzenia  dyrektorowi  szkoły,

- protokołowanie spotkań samorządu,

- współpraca ze stroną internetową szkoły,

- fotograficzna dokumentowanie przedsięwzięć SU,

- prowadzenie tablicy informacyjnej na I piętrze.

 

 


wrzesień

październik

na bieżąco

cały rok

na bieżąco

cały rok

 


opiekunowie SU

 

Reprezentowanie szkoły:

- raporty przewodniczącej szkoły podczas uroczystości szkolnych,

- udział w Dniach Otwartych,

- nawiązanie współpracy z innymi szkołami,

- akcja zbiórki zniczy, wyjście na Stary Cmentarz
w Tarnowie pod mogiłę powstańców.

 

 


na bieżąco

wg harmonogramu

październik

listopad

 


przewodniczący

opiekunowie SU

wychowawcy

 

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:

- Dzień Nauczyciela,

- Ślubowanie,

- Dzień Europejski.

 

 

 

październik

październik

maj

 

 

opiekunowie SU

wychowawcy klas pierwszych

 

Pozyskiwanie środków na działalność:

- organizacja dyskotek ( wg harmonogramu ),

- sprzedaż ciast podczas przerw.

 

 


wg harmonogramu

 

 

opiekunowie SU

opiekunowanie wyznaczeni przez dyrekcję

 

Współpraca z dyrekcją i nauczycielami:

- konsultowanie wszystkich działań z dyrektorem szkoły,

- pomoc  przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych,

- włączanie się w szkolne projekty

i przedsięwzięcia,

- zorganizowanie Dnia Książki – pozyskanie nowych tytułów do biblioteki szkolnej.

 

 


cały rok

na bieżąco

wg harmonogramu

wg harmonogramu

kwiecień

 


opiekunowie SU

przewodniczący

 

Działalność charytatywna:

- "Marzycielska Poczta",

- udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,

- prowadzenie wolontariatu.

 

 


październik

styczeń

cały rok

 


wychowawcy

opiekunowie SU

 

Integracja społeczności szkolnej:

- Dzień Chłopaka,

- Halloween,

- Mikołajki,

- Dzień Kobiet,

- Święto Wiosny,

- wieczory karaoke,

- dyskoteki.

 

 


wrzesień

październik

grudzień

marzec

marzec

wg harmonogramu

wg harmonogramu

 

 


opiekunowie SU

 

Reprezentowanie uczniów:

- powołanie rzecznika praw ucznia,

- współpraca z samorządami klasowymi.

 

 


listopad

na bieżąco

 


opiekunowanie SU

 

Aktywizowanie młodzieży:

- akcja „Klasa zaprasza klasę” – cykl debat,

- kampania na rzecz Statutu,

- współpraca z gazetką szkolną,

- udział w debatach oksfordzkich (konkurs),

- wspieranie pasji i talentów (spotkania tematyczne),

- spotkania filmowe,

- wyjazd na Targi Książki w Krakowie.

 

 


II semestr

styczeń

na bieżąco

listopad

wg harmonogramu

wg harmonogramu

październik

 


opiekunowie SU

M. Marczuk

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2018/19:

- rozmowy kwalifikacyjne,

- kampania wyborcza,

- debata kandydatów z uczniami i nauczycielami,

- demokratyczne wybory,

- ogłoszenie wyników.

 

 


maj/czerwiec

 

 


opiekunowie SU


Samorząd zastrzega sobie prawo do modyfikowania planu pracy w ciągu roku szkolnego po uprzedniej konsultacji z dyrekcją szkoły.

Lekcje i dzwonki

1. 7:30 - 8:15

2. 8:20 - 9:05

3. 9:15 - 10:00

4. 10:10 - 10:55

5. 11:10 - 11:55

6. 12:05 - 12:50

7. 13:00 - 13:45

8. 13:50 - 14:35

9. 14:40 - 15:25

10. 15:30 - 16:15

Kontakt

XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe

ul. Szujskiego 15

33-100 Tarnów

tel/fax 14 627 85 45

           14 636 85 45

sekretariat@21los.tarnow.pl